Skip to main content

Privacyverklaring PIROSPORT

Algemeen

PIROSPORT respecteert de privacy van alle bezoekers van de website www.pirosport.nl , haar (potentiele) klanten en haar (potentiele) relaties. PIROSPORT gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van PIROSPORT te maken hebben. PIROSPORT houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Verwerking persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening legt PIROSPORT de door u opgegeven persoonsgegevens vast. PIROSPORT bewaart en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Dit betreft NAW-gegevens, contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer. Bij aanschaf van verlofplichtige artikelen registreren wij ook het nummer van uw legitimatiebewijs en uw NABV-pas of verlof.

Doelen

PIROSPORT gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand en marketingdoeleinden. Zo kan PIROSPORT met deze gegevens facturen opstellen, contact met u opnemen en zorg dragen voor goede bezorging van door u bestelde producten. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming, behalve wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening van PIROSPORT of indien dit wettelijk verplicht is.

PIROSPORT is wettelijk verplicht, vanuit de Wet Wapens en Munitie, om de afdeling Bijzondere Wetten van de Nationale Politie maandelijks een overzicht te leveren van alle mutaties van verlofplichtige artikelen. Dit overzicht bevat uw persoonsgegevens, legitimatienummer en verlofnummer.

Tevens informeert PIROSPORT geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van PIROSPORT gelet op de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is vanuit wetgeving.

Beveiliging

PIROSPORT draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

  • Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord
  • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten indien uw persoonsgegevens door PIROSPORT worden verwerkt. Zo kunt u verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van uw gegevens dient te worden beperkt en/of kan bezwaar gemaakt worden tegen bepaalde verwerkingen. U kunt in deze gevallen of wanneer u vragen heeft over het privacybeleid altijd contact opnemen met PIROSPORT door een mail te sturen naar info@pirosport.nl met als onderwerpregel “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. PIROSPORT behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.