Skip to main content

Algemene Voorwaarden van PIROSPORT, gevestigd te Krimpen aan den IJssel.
Versie geldig vanaf 01-01-2019

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen van producten en overige dienstverlening van en door PIROSPORT. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en te downloaden op de internetsite van PIROSPORT. Bij bestellingen en opdrachten zenden wij u een exemplaar toe.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met deze algemene voorwaarden (waaronder begrepen de leverings- en betalingsvoorwaarden) akkoord gaat. PIROSPORT behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door PIROSPORT erkend. De inhoud van deze algemene voorwaarden prevaleert boven zodanige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden, ook als de toepassing daarvan schriftelijk is overeengekomen.

1.4 PIROSPORT garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal PIROSPORT bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er om andere redenen sprake is van vertraging, of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Producten die, op verzoek van de klant, door PIROSPORT uit het buitenland geïmporteerd worden, moeten voor 50% aanbetaald worden. Annulering van reeds door PIROSPORT bestelde producten uit het buitenland is niet mogelijk. 

2.4 Aan de leveringsplicht van PIROSPORT zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door PIROSPORT geleverde zaken aan de afnemer, danwel de beoogde ontvanger zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd, althans zijn aangeboden ter aflevering. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan PIROSPORT heeft teruggezonden, is de koop onherroepelijk. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij PIROSPORT. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt PIROSPORT er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft uitsluitend betrekking op de geleverde zaken. Het zal in geen geval betrekking hebben op diensten door PIROSPORT of derden zoals reparaties. Op diensten verricht door de fabrikant, waarbij PIROSPORT slechts als tussenpersoon optreedt, zijn de algemene voorwaarden van de fabrikant van toepassing.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij PIROSPORT, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van PIROSPORT. PIROSPORT houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en zal uw gegevens (behoudens conform wettelijk voorschrift aan bevoegde instanties) niet verstrekken aan derden. Zie hiervoor onze Privacy Policy.

5.2 PIROSPORT respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt met inachtneming van het voorgaande zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 PIROSPORT maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf, indien gewenst, van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 PIROSPORT garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van PIROSPORT komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. PIROSPORT is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan PIROSPORT deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan PIROSPORT. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan PIROSPORT schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door PIROSPORT gegrond worden bevonden, zal PIROSPORT naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van PIROSPORT en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van PIROSPORT) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van PIROSPORT gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van PIROSPORT voor enige andere vorm van schade en overige gehoudenheid van PIROSPORT in het kader van ontbinding, vernietiging of welke remedie dan ook is uitgesloten. Iedere gehoudenheid tot vergoeding van indirecte schade, en/of  gevolgschade (schade wegens gederfde winst daaronder begrepen) is uitgesloten.

6.5 PIROSPORT is niet aansprakelijk voor schade aan geleverde of aan haar ter beschikking gestelde zaken, behoudens voor zover deze schade veroorzaakt door is opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van PIROSPORT.

6.6 PIROSPORT is niet gebonden door enige verplichting tot garantie, noch gehouden tot enigerlei vergoeding indien sprake is van een of meer van de navolgende omstandigheden:
A) zolang de afnemer jegens PIROSPORT in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van PIROSPORT en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid van de zaak geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de zaak en/of de aard van de zaak en/of de aard en/of kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt PIROSPORT zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden PIROSPORT slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van PIROSPORT gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 PIROSPORT kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen PIROSPORT en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door PIROSPORT op haalbaarheid is beoordeeld en als zodanig is bevestigd door PIROSPORT.

8.2 PIROSPORT behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van PIROSPORT gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot enigerlei vordering van de afnemer jegens PIROSPORT, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schadevergoeding, vernietigingen/of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 PIROSPORT is niet aansprakelijk voor enig gevolg van een tekortkoming, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die buiten de macht van PIROSPORT op- of intreedt, en/of welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen op/aan Internetverbindingen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers van PIROSPORT alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 PIROSPORT behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is PIROSPORT gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien PIROSPORT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid voor gebruik van producten

11.1 PIROSPORT is niet aansprakelijk voor gelijk welke vorm van schade die ontstaat door het aanwenden van de producten, behoudens voor zover het optreden van schade direct te wijten is aan een gebrek aan een product of geleverde dienst. Alle producten dienen door de afnemer op een verantwoorde en veilige manier te worden gebruikt. De afnemer dient voor ieder gebruik van enig product de aanwijzingen op de verpakking, in de handleiding en/of de websites van leverancier, fabrikant PIROSPORT te lezen en daar navolging aan te geven.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door PIROSPORT aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij PIROSPORT zolang de afnemer enige vordering van PIROSPORT uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere overeenkomsten niet heeft voldaan. Daaronder zijn begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De afnemer is niet bevoegd onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht PIROSPORT zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.4 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan PIROSPORT.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen PIROSPORT en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij PIROSPORT er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.